Zlínská liga mladých hasičů 2024

XV. ročník

Pravidla schválená radou ZLMH 17. 10. 2023.

 1. Zlínská liga mladých hasičů (dále jen „ZLMH“) je soutěží konanou pod záštitou SH ČMS – OSH Zlín.
 2. Nejlépe umístěné družstvo zlínského okresu v každé kategorii bude reprezentovat okres Zlín na soutěži O putovní pohár ředitele HZS Zlínského kraje.
 3. Při soutěži ZLMH v požárním útoku může pořadatel uspořádat samostatnou, doplňující soutěž, ve štafetě požárních dvojic.
 4. Soutěže zařazené do seriálu Zlínské ligy mladých hasičů v roce 2024: https://zlmh.procomputer.cz/zarazenesouteze/
 1. Rada ZLMH
 • Rada ZLMH má 13 členů a je složená ze zástupců pořadatelů soutěže (každý pořadatel deleguje 1 zástupce s hlasovacím právem) a zástupce OSH Zlín. Rada, má zejména tyto úkoly:
 • evidence výsledků jednotlivých soutěží,
 • celkové vyhodnocení ZLMH,
 • správa finančních prostředků na odměny při závěrečném vyhodnocení,
 • změny či doplnění pravidel.
 1. Obecná pravidla soutěže
 • 6.1. ZLMH je seriálem soutěží, na kterých je pořadí družstev, splňujících podmínky zařazení do ZLMH ohodnoceno body, jejichž celkový součet určí konečné pořadí.
 • 6.2. Vybraná soutěž bude zařazena do ZLMH, pokud pořadatel zaplatí částku 1000,- Kč. Částka bude použita na odměny při závěrečném vyhodnocení.
 • 6.3. Každý zájemce o pořádání soutěže následujícího ročníku ZLMH má povinnost zajistit účast svého družstva alespoň na 6-ti soutěžích ZLMH. Od této podmínky může rada ZLMH upustit, pokud nebude nový uchazeč.
 • 6.4. V případě nových zájemců je možno uspořádat i tzv. nultý ročník soutěže. O splnění, případně upuštění od této podmínky, rozhodne rada ZLMH.
 • 6.5. Soutěž musí být pořádána samostatně, ne v rámci soutěží PS.
 • 6.6. Pravidla, bodové hodnocení soutěží a průběžné výsledky ZLMH je pořadatel povinen zveřejnit na viditelném a přístupném místě před zahájením soutěže.
 • 6.7. Pořadatel deleguje hlavního rozhodčího, který má platnou kvalifikaci rozhodčího pro soutěže mládeže SH ČMS a dva pomocné rozhodčí.
 • 6.8. Pořadatel je povinen seznámit hlavního rozhodčího s pravidly ZLMH.
 • 6.9. Po skončení každé soutěže musí být pořadatelem zaslány přihlášky jednotlivých družstev a výsledková listina Radě ZLMH nejpozději  do 24 hodin na email oormzlin@gmail.com pro zpracování celkového hodnocení.
 • 6.10. Pořadatel zajistí dva označené pracovníky technické čety, kteří budou po celou dobu soutěže k dispozici.
 • 6.11. Pořadatel je povinen zajistit alespoň jeden přetlakový ventil (nového typu) seřízený na 0,3 MPa + náhradní půlspojku B příslušného typu.
 • 6.12. Pořadatel je povinen zajistit 2 páry praporků, značky na trať, a dále 2 vesty pro vedoucí družstva.
 • 6.13. Pro startování není povoleno používat pistole s náboji kalibru 9 mm a více.
 • 6.14. Šířka dráhy není určena, vyplývá z podmínek pořadatele, dráha může být vykolíkována/vymezena a označena páskou. Na dráze bude značka pro rozdělovač
  (17,5 m – měřeno od nástřikové čáry). Páska, kolíky a značky jsou součástí dráhy, a nelze proto podávat protest při zachycení nářadí (hadice) za kolíky atd.
 • 6.15. Družstva, která skončí na 1. – 3. místě každé pohárové soutěže v obou kategoriích obdrží pamětní věcnou cenu s názvem soutěže a umístěním (pohár, plaketu apod.).
 • 6.16. Bodové hodnocení pořadí: 1. místo – 15 b, 2. místo – 12 b, 3. místo – 10 b, 4. místo – 9b, 5. místo – 8 b, 6. místo – 7 b, 7. místo – 6 b, 8. místo – 5 b, 9. místo – 4 b, 10. místo – 3 b, 11. a další místa – 2 b, neplatný pokus – 1 b. Vyloučení ze soutěže – 0 b.
 • 6.17. Pokud některá družstva dosáhnou stejného času, náleží jim stejný počet bodů.
 • 6.18. Celkové vyhodnocení ZLMH:
 • vítězem se stane družstvo s nejvyšším počtem bodů,
 • při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění.
 • v případě rovnosti bobového zisku i umístění budou družstva hodnocena na stejném pořadí. Další umístění se vynechává.
 • 6.19. Družstva na 1. – 10. místě v obou kategoriích obdrží pohár, družstva na 1. místě obdrží putovní pohár, v obou kategoriích obdrží členové družstev na 1. – 3. místě medaile.
 • 6.20. Pro započítávání bodů do celkového hodnocení je nutné každé družstvo přihlásit do příslušného ročníku ZLMH pomocí přihlášky, která je dostupná na webu www.oshzlin.cz a u prezence každé soutěže. Družstvo se přihlašuje do ligy jen jednou, a to na první soutěži, které se v daném roce zúčastní.
 1. Sportovní pravidla ZLMH
 • 7.1. Soutěž je pořádána dle aktuálně platných směrnic hry PLAMEN s dodatky v kategoriích mladších a starších žáků.
 • 7.2. Vedoucí družstva předloží při prezenci platné plastové členské průkazy SH ČMS soutěžících k elektronické kontrole. Při nedodržení této podmínky nebude družstvu umožněn start v dané soutěži.
 • 7.3. Pokud startuje na dané soutěži více družstev z jednoho SDH, ke kontrole nastoupí najednou všech 14 (21, 28) soutěžících, a jejich jednotliví členové budou označeni tak, aby nedocházelo k výměně závodníků mezi sebou.
 • 7.4. Na dané soutěži může soutěžící startovat pouze jednou (v jednom družstvu). Není možné připustit na start družstva, ve kterých soutěžící nemají v pořádku členské průkazy nebo, za která běží nějaký soutěžící na dané soutěži dvakrát (ani mimo ligu – ZLMH, ani mimo soutěž)! Při porušení tohoto pravidla, bude každé takové družstvo potrestáno vyřazením z příslušného ročníku ZLMH.
 • 7.5. Do soutěže bude zařazeno družstvo, které se podrobí kontrole průkazů do odstartování posledního soutěžního družstva.
 • 7.6. Požární útok provádí 7 členné družstvo. V kategorii mladších žáků může nastoupit i 6-ti členné družstvo, a to na max. 6 soutěžích.
 • 7.7. Čas bude měřen elektronicky, terče sklopné.
 • 7.8. V případě neodstranitelné závady na časomíře, pokud bude čas měřen stopkami, nebudou výsledky dané kategorie započítávány do celkového hodnocení ZLMH.
 • 7.9. Sportovní hadice jsou povoleny (min. plošná šířka B = 100 mm, C = 65 mm).
 • 7.10. Přetlakový ventil si na stroj připevní vedoucí sám, přičemž je povinen si zkontrolovat zapojení odtokové hadice. V případě, že dojde k vytržení hadicové spojky B z přetlakového ventilu, není tato skutečnost důvodem k opakování pokusu.
 • 7.11. S družstvem na základně může být pouze 1 označený vedoucí, u kategorie mladší mohou být 2 vedoucí.
 • 7.12. Před začátkem soutěže určí hlavní rozhodčí dle místních podmínek prostor pro vedoucího družstva kategorie starších žáků. Vedoucí při pokusu svého družstva musí být v tomto prostoru.

Za radu ZLMH: Zdeněk Hradil