Zlínská liga mladých hasičů 2023

XIV. ročník

Pravidla schválená radou ZLMH 11. 10. 2022.

 

 1. ZLMH je soutěží konanou pod záštitou SH ČMS – OSH Zlín.
 2. Nejlépe umístěné družstvo zlínského okresu v každé kategorii bude reprezentovat okres Zlín na soutěži O putovní pohár ředitele HZS Zlínského kraje.
 3. Při soutěži ZLMH v požárním útoku může pořadatel uspořádat samostatnou, doplňující soutěž ve štafetě požárních dvojic.
 4. Soutěže zařazené do seriálu Zlínské ligy mladých hasičů v roce https://zlmh.procomputer.cz/zarazenesouteze/
 1. Rada ZLMH
 • Rada ZLMH má 13 členů a je složená ze zástupců pořadatelů soutěže (každý pořadatel deleguje 1 zástupce s hlasovacím právem) a zástupce OSH Zlín. Rada, má zejména tyto úkoly:
 • evidence výsledků jednotlivých soutěží,
 • celkové vyhodnocení ZLMH,
 • správa finančních prostředků na odměny při závěrečném vyhodnocení,
 • změny či doplnění pravidel
 1. Obecná pravidla soutěže
 •  ZLMH je seriálem soutěží, na kterých je pořadí družstev, splňujících podmínky zařazení do ZLMH ohodnoceno body, jejichž celkový součet určí konečné pořadí
 • Vybraná soutěž bude zařazena do ZLMH, pokud pořadatel zaplatí částku 1000,- Kč. Částka bude použita na odměny při závěrečném vyhodnocení
 • Každý zájemce o pořádání soutěže následujícího ročníku ZLMH má povinnost zajistit účast svého družstva alespoň na 6-ti soutěžích ZLMH. Od této podmínky může rada ZLMH upustit, pokud nebude nový uchazeč.
 • V případě nových zájemců je možno uspořádat i tzv. nultý ročník soutěže. O splnění, případně upuštění od této podmínky rozhodne rada
 • Soutěž musí být pořádána samostatně, ne v rámci soutěží
 • Pravidla, bodové hodnocení soutěží a průběžné výsledky ZLMH je pořadatel povinen zveřejnit na viditelném a přístupném místě před zahájením soutěže.
 • Pořadatel deleguje hlavního rozhodčího, který má platnou kvalifikaci rozhodčího pro soutěže mládeže SH ČMS a dva pomocné rozhodčí.
 • Pořadatel je povinen seznámit hlavního rozhodčího s pravidly
 • Po skončení každé soutěže musí být výsledková listina zaslána Radě ZLMH nejpozději  do 24 hodin na email oormzlin@gmail.com pro zpracování celkového hodnocení.
 • Pořadatel zajistí dva označené pracovníky technické čety, kteří budou po celou dobu soutěže k dispozici.
 • Pořadatel je povinen zajistit alespoň jeden přetlakový ventil (nového typu) seřízený na
  0,3 MPa + náhradní půlspojku B příslušného typu.
 • Pořadatel je povinen zajistit 2 páry praporků, značky na trať, a dále 2 vesty pro vedoucí družstva.
 • Šířka dráhy není určena, vyplývá z podmínek pořadatele, dráha může být vykolíkována/vymezena a označena páskou. Na dráze bude značka pro rozdělovač
  (17,5 m – měřeno od nástřikové čáry). Páska, kolíky a značky jsou součástí dráhy, a nelze proto podávat protest při zachycení nářadí (hadice) za kolíky atd.
 • Družstva, která skončí na 1. – 3. místě každé pohárové soutěže v obou kategoriích obdrží pamětní věcnou cenu s názvem soutěže a umístěním (pohár, plaketu ).
 • Družstva se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (v případě nutného odjezdu, je možné se omluvit hlavnímu rozhodčímu). V případě neomluvení, nebudou započítávány body získané na soutěži do celkového hodnocení
 • Pokud nebudou uděleny body z důvodu předčasného odjezdu družstva, nebudou se tyto body přidělovat.
 • Bodové hodnocení pořadí: 1. místo – 15 b, 2. místo – 12 b, 3. místo – 10 b, 4. místo – 9b,
  místo – 8 b, 6. místo – 7 b, 7. místo – 6 b, 8. místo – 5 b, 9. místo – 4 b, 10. místo – 3 b, 11. a další místa – 2 b, neplatný pokus – 1 b. Vyloučení ze soutěže – 0 b.
 • Pokud některá družstva dosáhnou stejného času, náleží jim stejný počet bodů.
 • Celkové vyhodnocení ZLMH:
 • vítězem se stane družstvo s nejvyšším počtem bodů,
 • při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění.
 • Družstva na 1. – 10. místě v obou kategoriích obdrží pohár, družstva na 1. místě obdrží putovní pohár, v obou kategoriích obdrží členové družstev na 1. – 3. místě medaile.
 • Pro započítávání bodů do celkového hodnocení je nutné každé družstvo přihlásit do příslušného ročníku ZLMH pomocí přihlášky, která je dostupná na webu www.oshzlin.cz a
  u prezence každé soutěže. Družstvo se přihlašuje do ligy jen jednou, a to na první soutěži, které se v daném roce zúčastní.
 1. Sportovní pravidla ZLMH
 •  Soutěž je pořádána dle aktuálně platných směrnic hry PLAMEN s dodatky v kategoriích mladších a starších žáků.
 • Vedoucí družstva předloží při prezenci platné plastové členské průkazy SH ČMS soutěžících k elektronické kontrole. Při nedodržení této podmínky nebudou výsledky daného družstva započítávány do celkového hodnocení ZLMH.
 • Pokud startuje na dané soutěži více družstev z jednoho SDH, ke kontrole nastoupí najednou všech 14 (21, 28) soutěžících, a jejich jednotliví členové budou označeni tak, aby nedocházelo k výměně závodníků mezi sebou. Na dané soutěži může soutěžící startovat pouze jednou (v jednom družstvu). Při porušení tohoto pravidla, bude družstvo potrestáno vyřazením z příslušného ročníku ZLMH.
 • Do soutěže bude zařazeno družstvo, které se podrobí kontrole průkazů do odstartování posledního soutěžního družstva.
 • Požární útok provádí 7 členné družstvo. V kategorii mladších žáků může nastoupit i 6-ti členné družstvo, a to na max. 6 soutěžích.
 • Čas bude měřen elektronicky, terče sklopné.
 • V případě neodstranitelné závady na časomíře, pokud bude čas měřen stopkami, nebudou výsledky dané kategorie započítávány do celkového hodnocení ZLMH.
 • Sportovní hadice jsou povoleny (min. plošná šířka B = 100 mm, C = 65 mm).
 • Přetlakový ventil si na stroj připevní vedoucí sám, přičemž je povinen si zkontrolovat zapojení odtokové hadice. V případě, že dojde k vytržení hadicové spojky B z přetlakového ventilu, není tato skutečnost důvodem k opakování
 • S družstvem na základně může být pouze 1 označený vedoucí, u kategorie mladší mohou být 2 vedoucí.
 • Před začátkem soutěže určí hlavní rozhodčí dle místních podmínek prostor pro vedoucího družstva kategorie starších žáků. Vedoucí při pokusu svého družstva musí být v tomto

Za radu ZLMH: Zdeněk Hradil